8 jul. 2011

Les nostres veus no s’acallen amb desallotjaments

El moviment de les Indignades i Indignats està preparat per a seguir treballant fora de les places d'una manera descentralitzada, tal com demostra la coordinació i organització que estem desenvolupant en barris i pobles de diferents punts de l'Estat. Tot i això, recentment algunes places, lloc de trobada i símbol del moviment, s’estan desallotjant en un intent de deslegitimar les nostres reivindicacions.

De nou, el moviment del 15M està patint un intent d'estigmatització que suposa un atac frontal a la ciutadania i una vulneració flagrant dels nostres drets fonamentals. La llibertat d'expressió i de reunió, emparades pels articles 20 i 21 de la Constitució, han estat atacades durant els violents desallotjaments produïts en les últimes setmanes. Ens preocupa la transformació d'un Estat que es considera democràtic en un Estat repressiu. No només pels desallotjaments, sinó també pels abusos amb què actuen les forces de seguretat i l’absoluta impunitat que tenen aquests actes. 

L’ús desmesurat de la força i les repetides agressions contra persones pacífiques, l'absència del número d'identificació en l'uniforme dels antiavalots — obligatòria segons normativa —, la destrossa de càmeres fotogràfiques i mòbils de ciutadans, la infiltració d'agents encoberts en moviments no violents, la manca de llibertat de premsa en certes ocasions... són mostra que aquest no és un estat tan democràtic com es pretén. Rebutgem l'abús de poder i la intimidació que estem suportant i assenyalem al poder polític com a responsable últim de la repressió envers els qui dissenteixen del pensament únic. 

Per tot això, demanem la fi d'aquesta política d'assetjament i, més enllà de la repressió i la violència, seguim esperant respostes concretes i efectives al malestar expressat per centenars de milers de persones. De la mateixa manera que les causes de la nostra indignació no ho són, les nostres mobilitzacions tampoc són un problema d'ordre públic; plantegem un canvi polític i les solucions a les nostres demandes han de ser d'ordre polític i no d'ordre públic. Per tant, exigim:

- el respecte de la legalitat vigent per part de les autoritats i les forces i cossos de seguretat de l'Estat, incloent el respecte per les llibertats d'expressió i de reunió i l’acompliment de la normativa legal vigent, que explicita l'obligatorietat de portar de manera visible el número d'identificació professional dels agents.

- l'apertura d'una investigació judicial sobre aquestes agressions policials així com la conseqüent adopció de mesures disciplinàries i penals.

- que assumeixin la seva responsabilitat les autoritats polítiques que tolerin o instiguin agressions a la ciutadania com les esdevingudes el 15 de maig a Madrid, el 27 de maig a Barcelona o, més recentment, a Palma, Càceres, Badajoz, Las Palmas,València o Castelló.

- el cessament de l'intent d'estigmatització del 15M i la fi de les amenaces per part de polítics que no ens representen.


Comissió de Comunicació AcampadaBCN · 15M
tel: 669 99 28 14

#AturemLesRetalladeshttp://t.co/w3BbR1c

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Castellano
Les nostres veus no s’acallen amb desallotjaments 

El movimiento de las Indignadas e Indignados está preparado para seguir trabajando fuera de las plazas de un modo descentralizado, como demuestra la coordinación y organización que estamos desarrollando en barrios y pueblos de diferentes puntos del Estado. Aún así, recientemente algunas plazas, lugar de encuentro y símbolo del movimiento, están siendo desalojadas en un intento de deslegitimar nuestras reinvindicaciones.

De nuevo, el movimiento del 15M está sufriendo un intento de estigmatización que supone un ataque frontal a la ciudadanía y una vulneración flagrante de nuestros derechos fundamentales. Las libertades de expresión y de reunión, amparadas por los artículos 20 y 21 de la Constitución, han sido atacadas durante los violentos desalojos producidos en las últimas semanas. Nos preocupa la transformación de un Estado que se considera democrático en Estado represivo. No sólo por los desalojos, sino también por los abusos con que actúan las fuerzas de seguridad y la absoluta impunidad que tienen esos actos.

El uso desmedido de la fuerza y las repetidas agresiones contra personas pacíficas, la ausencia del número de identificación en el uniforme de los antidisturbios — obligatoria según normativa —, el destrozo de cámaras fotográficas y móviles de ciudadanos, la infiltración de agentes encubiertos en movimientos no violentos, la falta de libertad de prensa en ciertas ocasiones... son muestra de que este no es un estado tan democrático como se pretende. Rechazamos el abuso de poder y la intimidación que estamos soportando y señalamos al poder político como responsable último de la represión hacia quienes disienten del pensamiento único.

Por todo ello, pedimos el fin de esta política de acoso y, más allá de la represión y la violencia, seguimos esperando respuestas concretas y efectivas al malestar expresado por cientos de miles de personas. Del mismo modo que las causas de nuestra indignación no lo son, nuestras movilizaciones tampoco son un problema de orden público; planteamos un cambio político y las soluciones a nuestras demandas deben ser de orden político y no de orden público. Por ende, exigimos:

- el respeto de la legalidad vigente por parte de las autoridades y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incluyendo el respeto por las libertades de expresión y de reunión y el cumplimiento de la normativa legal vigente, que explicita la obligatoriedad de portar de manera visible el número de identificación profesional de los agentes.

- la apertura de una investigación judicial sobre las mencionadas agresiones policiales así como la consecuente adopción de medidas disciplinarias y penales.

- que asuman su responsabilidad las autoridades políticas que toleren o instiguen agresiones a la ciudadanía como las acontecidas el 15 de mayo en Madrid, el 27 de mayo en Barcelona o, más recientemente, en Palma, Cáceres, Badajoz, Las Palmas, Valencia o Castellón.

- el cese de intento de estigmatización del 15M i el fin de las amenazas por parte de políticos que no nos representan.


Comisión de Comunicación AcampadaBCN · 15M
tel: 669 99 28 14

#AturemLesRetalladeshttp://t.co/w3BbR1c